Grundläggande principer – Bostad Först:

  • En bostad är en grundläggande mänsklig rättighet.
  • Samtliga klienter ska bemötas med respekt, värme och medkänsla.
  • Lägenheterna ska vara utspridda i det vanliga lägenhetsbeståndet.
  • Bostad och behandling ska vara separerade från varandra.
  • Klienten har självbestämmanderätt.
  • Arbetet ska orienteras mot återhämtning och skadereduktion.

Rent konkret innebär det att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Bostad Först erbjuder en egen lägenhet kombinerat med frivilliga och individuellt anpassade insatser. Arbetssättet är väl beprövat. Forskning och utvärderingar från bl a USA, Tyskland och Finland visar mycket goda resultat. Kvarboendefrekvensen är 85-90% hos de som på detta sätt fått en bostad i kombination med relevanta stödinsatser. Bostad Först är ett kostnadseffektivt arbetssätt i relation till andra boendelösningar.

 

I första hand riktar Bostad Först in sig på att hjälpa människor med långvariga hemlöshetsproblem i kombination med missbruks- och/eller psykiska problem, de människor som konventionella arbetssätt har haft svårt att hjälpa. Hemlöshetsarbetet i Sverige har traditionellt byggt på principen att människor först måste acceptera medverkan i behandling eller insatser för att socialtjänsten ska börja arbeta för en mer permanent boendelösning för personen. Ofta har det handlat om att kvalificera sig till ett eget boende genom att klättra i en så kallad boendetrappa.

 

Bostad Först fungerar annorlunda. En viktig princip är att ge individen förutsättningar att förbättra sin livssituation, trots olika svårigheter. För de som arbetar med hemlöshetsfrågor handlar Bostad Först alltså om ett perspektivskifte när det gäller tillvägagångssättet i det egna arbetet. I Bostad Först ses bostaden som en rättighet och social grund, inte som en villkorad belöning efter avklarad behandling. Fokus ligger istället på långvarigt stöd på klientens villkor. Bostad Först är ett beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta.